Podatność CVE-2019-11821


Publikacja: 2019-06-30

Opis:
SQL injection vulnerability in synophoto_csPhotoDB.php in Synology Photo Station before 6.8.11-3489 and before 6.3-2977 allows remote attackers to execute arbitrary SQL command via the type parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_19_01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top