Podatność CVE-2019-11826


Publikacja: 2019-06-30

Opis:
Relative path traversal vulnerability in SYNO.PhotoTeam.Upload.Item in Synology Moments before 1.3.0-0691 allows remote authenticated users to upload arbitrary files via the name parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Moments 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_19_05

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top