Podatność CVE-2019-12219


Publikacja: 2019-05-20

Opis:
An issue was discovered in libSDL2.a in Simple DirectMedia Layer (SDL) 2.0.9 when used in conjunction with libSDL2_image.a in SDL2_image 2.0.4. There is an invalid free error in the SDL function SDL_SetError_REAL at SDL_error.c.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libsdl -> Sdl2 image 
Libsdl -> Simple directmedia layer 

 Referencje:
https://bugzilla.libsdl.org/show_bug.cgi?id=4625
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/07/msg00021.html
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/07/msg00026.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top