Podatność CVE-2019-14836


Publikacja: 2021-05-26

Opis:
A vulnerability was found that the 3scale dev portal does not employ mechanisms for protection against login CSRF. An attacker could use this flaw to access unauthorized information or conduct further attacks.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> 3scale 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1847605

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top