Podatność CVE-2019-14973


Publikacja: 2019-08-14

Opis:
_TIFFCheckMalloc and _TIFFCheckRealloc in tif_aux.c in LibTIFF through 4.0.10 mishandle Integer Overflow checks because they rely on compiler behavior that is undefined by the applicable C standards. This can, for example, lead to an application crash.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/merge_requests/90
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/08/msg00031.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top