Podatność CVE-2019-16558


Publikacja: 2019-12-17

Opis:
Jenkins Spira Importer Plugin 3.2.3 and earlier disables SSL/TLS certificate validation for the Jenkins master JVM.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Spira importer 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/17/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-12-17/#SECURITY-1580

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top