Podatność CVE-2019-18943


Publikacja: 2021-02-26

Opis:
Micro Focus Solutions Business Manager versions prior to 11.7.1 are vulnerable to XML External Entity Processing (XXE) on certain operations.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.2/10
6.4/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Solutions business manager 

 Referencje:
http://knowledgebase.serena.com/resources/sites/KNOWLEDGEBASE/content/live/SOLUTIONS/142000/S142001/en_US/sbm_11.7.1_security_bulletin.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top