Podatność CVE-2019-3477


Publikacja: 2019-06-07

Opis:
Micro Focus Solution Business Manager versions prior to 11.4.2 is susceptible to open redirect.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Solutions business manager 

 Referencje:
http://help.serena.com/doc_center/sbm/ver11_4_2/sbm_release_notes.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top