Podatność CVE-2019-5476


Publikacja: 2019-08-07

Opis:
An SQL Injection in the Nextcloud Lookup-Server < v0.3.0 (running on https://lookup.nextcloud.com) caused unauthenticated users to be able to execute arbitrary SQL commands.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Lookup-server 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/508487

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top