Podatność CVE-2019-5727


Publikacja: 2019-02-20   Modyfikacja: 2019-02-21

Opis:
Splunk Web in Splunk Enterprise 6.5.x before 6.5.5, 6.4.x before 6.4.9, 6.3.x before 6.3.12, 6.2.x before 6.2.14, 6.1.x before 6.1.14, and 6.0.x before 6.0.15 and Splunk Light before 6.6.0 has Persistent XSS, aka SPL-138827.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107113
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAQAF

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top