Podatność CVE-2019-5927


Publikacja: 2019-03-27

Opis:
Directory traversal vulnerability in 'an' App for iOS Version 3.2.0 and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Weban -> AN 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN60497148/index.html
https://weban.jp/contents/c/smartphone_apri/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top