Podatność CVE-2019-6244


Publikacja: 2019-01-11   Modyfikacja: 2019-01-12

Opis:
An issue was discovered in UsualToolCMS 8.0. cmsadmin/a_sqlbackx.php?t=sql allows CSRF attacks that can execute SQL statements, and consequently execute arbitrary PHP code by writing that code into a .php file.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Usualtool -> Usualtoolcms 

 Referencje:
https://github.com/fdbao/UsualToolCMS/issues/1

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top