Podatność CVE-2020-0760


Publikacja: 2020-04-15

Opis:
A remote code execution vulnerability exists when Microsoft Office improperly loads arbitrary type libraries, aka 'Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-0991.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Access 
Microsoft -> Excel 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office 365 proplus 
Microsoft -> Outlook 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Project 
Microsoft -> Publisher 
Microsoft -> Visio 
Microsoft -> WORD 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0760

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top