Podatność CVE-2020-10683


Publikacja: 2020-05-01

Opis:
dom4j before 2.1.3 allows external DTDs and External Entities by default, which might enable XXE attacks. However, there is popular external documentation from OWASP showing how to enable the safe, non-default behavior in any application that uses dom4j.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Decision manager 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Jboss enterprise application platform continuous delivery 
Redhat -> Jboss fuse 
Redhat -> Process automation 
Redhat -> Single sign-on 
Redhat -> Software collections 
Redhat -> Enterprise linux 
Dom4j project -> Dom4j 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1694235
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/XML_External_Entity_Prevention_Cheat_Sheet.html
https://github.com/dom4j/dom4j/commit/a8228522a99a02146106672a34c104adbda5c658
https://github.com/dom4j/dom4j/releases/tag/version-2.1.3

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top