Podatność CVE-2020-11866


Publikacja: 2020-05-11

Opis:
libEMF (aka ECMA-234 Metafile Library) through 1.0.11 allows a use-after-free.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libemf project -> Libemf 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/libemf/code/commit_browser
https://sourceforge.net/p/libemf/mailman/libemf-devel/
https://sourceforge.net/p/libemf/news/2020/05/re-release-of-libemf-1012/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top