Podatność CVE-2020-11972


Publikacja: 2020-05-14

Opis:
Apache Camel RabbitMQ enables Java deserialization by default. Apache Camel 2.22.x, 2.23.x, 2.24.x, 2.25.0, 3.0.0 up to 3.1.0 are affected. 2.x users should upgrade to 2.25.1, 3.x users should upgrade to 3.2.0.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/05/14/10
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/05/14/8
https://camel.apache.org/security/CVE-2020-11972.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top