Podatność CVE-2020-11994


Publikacja: 2020-07-08

Opis:
Server-Side Template Injection and arbitrary file disclosure on Camel templating components

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/d0e00f2e147a9e9b13a6829133092f349b2882bf6860397368a52600@%3Cannounce.tomcat.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top