Podatność CVE-2020-12108


Publikacja: 2020-05-06

Opis:
/options/mailman in GNU Mailman before 2.1.31 allows Arbitrary Content Injection.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Mailman 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1873722
https://code.launchpad.net/mailman
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/05/msg00007.html
https://mail.python.org/pipermail/mailman-announce/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top