Podatność CVE-2020-12606


Publikacja: 2020-08-17

Opis:
An issue was discovered in DB Soft SGLAC before 20.05.001. The ProcedimientoGenerico method in the SVCManejador.svc webservice of the SGLAC web frontend allows an attacker to run arbitrary SQL commands on the SQL Server. Command execution can be easily achieved by using the xp_cmdshell stored procedure.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dbsoft -> Sglac 

 Referencje:
https://github.com/blackarrowsec/advisories/tree/master/2020/CVE-2020-12606

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top