Podatność CVE-2020-12642


Publikacja: 2020-05-04

Opis:
An issue was discovered in service-api before 4.3.12 and 5.x before 5.1.1 for Report Portal. It allows XXE, with resultant secrets disclosure and SSRF, via JUnit XML launch import.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Reportportal -> Service-api 

 Referencje:
https://github.com/reportportal/reportportal/blob/master/SECURITY_ADVISORIES.md

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top