Podatność CVE-2020-12816


Publikacja: 2020-09-24

Opis:
An improper neutralization of input vulnerability in FortiNAC before 8.7.2 may allow a remote authenticated attacker to perform a stored cross site scripting attack (XSS) via the UserID of Admin Users.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortinac 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-20-002
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-002

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top