Podatność CVE-2020-13619


Publikacja: 2020-07-01

Opis:
php/exec/escapeshellarg in Locutus PHP through 2.0.11 allows an attacker to achieve code execution.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Locutus -> Locutus php 

 Referencje:
https://locutus.io/php/
https://reallinkers.github.io/CVE-2020-13619/
https://www.npmjs.com/package/locutus

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top