Podatność CVE-2020-13630


Publikacja: 2020-05-27

Opis:
ext/fts3/fts3.c in SQLite before 3.32.0 has a use-after-free in fts3EvalNextRow, related to the snippet feature.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1080459
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/L7KXQWHIY2MQP4LNM6ODWJENMXYYQYBN/
https://sqlite.org/src/info/0d69f76f0865f962

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top