Podatność CVE-2020-13631


Publikacja: 2020-05-27

Opis:
SQLite before 3.32.0 allows a virtual table to be renamed to the name of one of its shadow tables, related to alter.c and build.c.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sqlite -> Sqlite 

 Referencje:
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1080459
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/L7KXQWHIY2MQP4LNM6ODWJENMXYYQYBN/
https://sqlite.org/src/info/eca0ba2cf4c0fdf7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top