Podatność CVE-2020-15588


Publikacja: 2020-07-29

Opis:
An issue was discovered in the client side of Zoho ManageEngine Desktop Central before 10.0.533. An attacker-controlled server can trigger an integer overflow via a crafted header value.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine desktop central 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/integer-overflow-vulnerability.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top