Podatność CVE-2020-15887


Publikacja: 2020-07-23

Opis:
A SQL injection vulnerability in softwareupdate_controller.php in the Software Update module before 1.6 for MunkiReport allows attackers to execute arbitrary SQL commands via the last URL parameter of the /module/softwareupdate/get_tab_data/ endpoint.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Munkireport project -> Softwareupdate 

 Referencje:
https://github.com/munkireport/munkireport-php/releases
https://github.com/munkireport/munkireport-php/releases/tag/v5.6.3
https://github.com/munkireport/munkireport-php/wiki/20200722-SQL-Injection-in-softwareupdate-module
https://github.com/munkireport/softwareupdate/releases

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top