Podatność CVE-2020-15889


Publikacja: 2020-07-21   Modyfikacja: 2020-07-22

Opis:
Lua through 5.4.0 has a getobjname heap-based buffer over-read because youngcollection in lgc.c uses markold for an insufficient number of list members.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00078.html
https://github.com/lua/lua/commit/127e7a6c8942b362aa3c6627f44d660a4fb75312

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top