Podatność CVE-2020-17124


Publikacja: 2020-12-10

Opis:
, aka 'Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability'.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> 365 apps 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Powerpoint 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-17124

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top