Podatność CVE-2020-19954


Publikacja: 2021-10-14

Opis:
An XML External Entity (XXE) vulnerability was discovered in /api/notify.php in S-CMS 3.0 which allows attackers to read arbitrary files.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
S-cms -> S-cms 

 Referencje:
https://github.com/zhuxianjin/vuln_repo/blob/master/S-CMS%20v3.0%20XXE%20Arbitrary%20File%20Read%20Vulnerability.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top