Podatność CVE-2020-20700


Publikacja: 2021-07-30

Opis:
A stored cross site scripting (XSS) vulnerability in /app/form_add/of S-CMS PHP v3.0 allows attackers to execute arbitrary web scripts or HTML via a crafted payload entered into the Title Entry text box.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
S-cms -> S-cms 

 Referencje:
https://github.com/Peithon/recycle_XSS/blob/master/readme.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top