Podatność CVE-2020-2300


Publikacja: 2020-11-04

Opis:
Jenkins Active Directory Plugin 2.19 and earlier does not prohibit the use of an empty password in Windows/ADSI mode, which allows attackers to log in to Jenkins as any user depending on the configuration of the Active Directory server.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Active directory 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/11/04/6
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-11-04/#SECURITY-2099

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top