Podatność CVE-2020-2311


Publikacja: 2020-11-04

Opis:
A missing permission check in Jenkins AWS Global Configuration Plugin 1.5 and earlier allows attackers with Overall/Read permission to replace the global AWS configuration.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Aws global configuration 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-11-04/#SECURITY-2101

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top