Podatność CVE-2020-24342


Publikacja: 2020-08-13

Opis:
Lua through 5.4.0 allows a stack redzone cross in luaO_pushvfstring because a protection mechanism wrongly calls luaD_callnoyield twice in a row.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00052.html
https://github.com/lua/lua/commit/34affe7a63fc5d842580a9f23616d057e17dfe27

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top