Podatność CVE-2020-24370


Publikacja: 2020-08-17

Opis:
ldebug.c in Lua 5.4.0 allows a negation overflow and segmentation fault in getlocal and setlocal, as demonstrated by getlocal(3,2^31).

Typ:

CWE-191

(Integer Underflow (Wrap or Wraparound))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
http://lua-users.org/lists/lua-l/2020-07/msg00324.html
https://github.com/lua/lua/commit/a585eae6e7ada1ca9271607a4f48dfb17868ab7b

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top