Podatność CVE-2020-24371


Publikacja: 2020-08-17

Opis:
lgc.c in Lua 5.4.0 mishandles the interaction between barriers and the sweep phase, leading to a memory access violation involving collectgarbage.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
https://github.com/lua/lua/commit/a6da1472c0c5e05ff249325f979531ad51533110
https://www.lua.org/bugs.html#5.4.0-9

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top