Podatność CVE-2020-26521


Publikacja: 2020-11-06

Opis:
The JWT library in NATS nats-server before 2.1.9 allows a denial of service (a nil dereference in Go code).

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linuxfoundation -> Nats-server 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/11/02/2
https://github.com/nats-io/nats-server/commits/master

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top