Podatność CVE-2020-28033


Publikacja: 2020-11-02   Modyfikacja: 2020-11-03

Opis:
WordPress before 5.5.2 mishandles embeds from disabled sites on a multisite network, as demonstrated by allowing a spam embed.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Wordpress -> Wordpress 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/11/msg00004.html
https://wordpress.org/news/2020/10/wordpress-5-5-2-security-and-maintenance-release/
https://www.debian.org/security/2020/dsa-4784

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top