Podatność CVE-2020-28035


Publikacja: 2020-11-02   Modyfikacja: 2020-11-03

Opis:
WordPress before 5.5.2 allows attackers to gain privileges via XML-RPC.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wordpress -> Wordpress 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2020/11/msg00004.html
https://wordpress.org/news/2020/10/wordpress-5-5-2-security-and-maintenance-release/
https://www.debian.org/security/2020/dsa-4784

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top