Podatność CVE-2020-29591


Publikacja: 2020-12-11

Opis:
Versions of the Official registry Docker images through 2.7.0 contain a blank password for the root user. Systems deployed using affected versions of the registry container may allow a remote attacker to achieve root access with a blank password.

Typ:

CWE-521

(Weak Password Requirements)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Docker -> Regisry 
Docker -> Registry 

 Referencje:
https://github.com/docker/distribution-library-image
https://github.com/donghyunlee00/CVE/blob/main/CVE-2020-29591
https://hub.docker.com/_/registry

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top