Podatność CVE-2020-35773


Publikacja: 2020-12-29

Opis:
The site-offline plugin before 1.4.4 for WordPress lacks certain wp_create_nonce and wp_verify_nonce calls, aka CSRF.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Freehtmldesigns -> Site offline 

 Referencje:
https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_create_nonce/
https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_verify_nonce/
https://plugins.trac.wordpress.org/changeset/2445009/
https://wordpress.org/plugins/site-offline/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top