Podatność CVE-2020-35898


Publikacja: 2020-12-31

Opis:
An issue was discovered in the actix-utils crate before 2.0.0 for Rust. The Cell implementation allows obtaining more than one mutable reference to the same data.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Actix -> Actix-utils 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2020-0045.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top