Podatność CVE-2020-35901


Publikacja: 2020-12-31

Opis:
An issue was discovered in the actix-http crate before 2.0.0-alpha.1 for Rust. There is a use-after-free in BodyStream.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Actix -> Actix-http 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2020-0048.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top