Podatność CVE-2020-35902


Publikacja: 2020-12-31

Opis:
An issue was discovered in the actix-codec crate before 0.3.0-beta.1 for Rust. There is a use-after-free in Framed.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Actix -> Actix-codec 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2020-0049.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top