Podatność CVE-2020-4828


Publikacja: 2021-02-04

Opis:
IBM API Connect 10.0.0.0 through 10.0.1.0 and 2018.4.1.0 through 2018.4.1.13 is vulnerable to web cache poisoning, caused by improper input validation by modifying HTTP request headers. IBM X-Force ID: 189842.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Api connect 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/189842
https://www.ibm.com/support/pages/node/6410498

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top