Podatność CVE-2020-5554


Publikacja: 2020-03-25

Opis:
Directory traversal vulnerability in Shihonkanri Plus GOOUT Ver1.5.8 and Ver2.2.10 allows remote attackers to read and write arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Shihonkanri plus goout project -> Shihonkanri plus goout 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN32415420/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top