Podatność CVE-2020-5734


Publikacja: 2020-04-07

Opis:
Classic buffer overflow in SolarWinds Dameware allows a remote, unauthenticated attacker to cause a denial of service by sending a large 'SigPubkeyLen' during ECDH key exchange.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Solarwinds -> Dameware 

 Referencje:
https://www.tenable.com/security/research/tra-2020-19

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top