Podatność CVE-2020-6008


Publikacja: 2020-03-31

Opis:
LifterLMS Wordpress plugin version below 3.37.15 is vulnerable to arbitrary file write leading to remote code execution

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lifterlms -> Lifterlms 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/lifterlms/#developers

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top