Podatność CVE-2020-7248


Publikacja: 2020-03-16

Opis:
libubox in OpenWrt before 18.06.7 and 19.x before 19.07.1 has a tagged binary data JSON serialization vulnerability that may cause a stack based buffer overflow.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Openwrt -> Openwrt 

 Referencje:
https://github.com/openwrt/openwrt/commits/master
https://openwrt.org/advisory/2020-01-31-2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top