Podatność CVE-2020-7956


Publikacja: 2020-01-31

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise up to 0.10.2 incorrectly validated role/region associated with TLS certificates used for mTLS RPC, and were susceptible to privilege escalation. Fixed in 0.10.3.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/nomad/issues/7003
https://www.hashicorp.com/blog/category/nomad/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top