Podatność CVE-2020-8279


Publikacja: 2020-11-19

Opis:
Missing validation of server certificates for out-going connections in Nextcloud Social < 0.4.0 allowed a man-in-the-middle attack.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Nextcloud -> Social 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/915585
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-043

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top